Ρομποτική εκπαίδευση για παιδιά με το OpenPLeRobot

Ρομποτική εκπαίδευση για παιδιά με το OpenPLeRobot

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μια νέα καινοτόμα πλατφόρμα που αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη ρομποτική για τα παιδιά ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στην έναρξη της εμπορικής της αξιοποίησης.

Οι εταίροι του έργου, Robot Set Go και OpenIT, δημιούργησαν ένα νέο προϊόν που έρχεται να βοηθήσει σημαντικά στην εκμάθηση της ρομποτικής σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η εμπειρία των δύο εταίρων, της OpenIT στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, και της Robot Set Go στην ρομποτική εκπαίδευση, αποτέλεσαν την εγγύηση για την επιτυχή υλοποίηση του νέου προϊόντος.

Το έργο αξιοποίησε υπάρχοντα και νέα εργαλεία λογισμικού ικανά να προσομοιώσουν εφαρμογές ρομποτικής σε εικονικό περιβάλλον και σε συνδυασμό με φορητή μονάδα ρομποτικού εξοπλισμού παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση στον εκπαιδευόμενο μαθητή για να μετατρέπει τη θεωρητική γνώση του ψηφιακού περιβάλλοντος σε εμπειρία πραγματικού περιβάλλοντος.

Το OpenPleRobot είναι ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που αποτελείται από ένα πρόγραμμα 30 μαθημάτων ανά ηλικιακή ομάδα τα οποία συνοδεύονται από ένα ευρύ εκπαιδευτικό υλικό από παρουσιάσεις, βίντεο και ασκήσεις. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω στοιχείων επιτυγχάνει να παρέχει ένα πλήρες πακέτο εκπαίδευσης στη ρομποτική απομακρυσμένα με εύκολο και ευχάριστο τρόπο. 

Το OpenPLeRobot υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο Γιώργος Κούτρας, CEO της OpenIT και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, τονίζει ότι, «η δράση  ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης δυναμικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών εταιρειών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του OpenPLeRobot, αποδεικνύει τις υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης υπηρεσιών και προϊόντων καινοτομίας μέσα από στοχευμένη ερευνητική διαδικασία.»

Ο Σταμάτης Φιρινίδης, ιδρυτής της Robot Set Go, μας ανέφερε επίσης ότι “Η παρούσα δράση βοήθησε σημαντικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να πραγματοποιήσουν νέες και ουσιαστικές ιδέες για την περαιτέρω ανάπτυξη τους.”

Loading...